SD Muhammadiyah 2 Gresik
Jl. KH. Kholil 90, GRESIK 61115 | Telp/Fax: 031-3984663/031-99103217
Email: sd_mudaceria@yahoo.co.id | Website: sdmuhammadiyah2-gresik.sch.id
Gresik